Huurvoorwaarden Vakantiehuizen Bourgogne


Deze voorwaarden zijn er voor het beschermen van de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder Vakantiehuizen Bourgogne.
Onder de huurder wordt verstaan degene die de huurovereenkomst met Vakantiehuizen Bourgogne aangaat. Eveneens wordt onder de huurder verstaan degene ten behoeve van wie of namens wie de huurder de huurovereenkomst met Vakantiehuizen Bourgogne aangaat.

Wij verzoeken u de huurvoorwaarden goed door te lezen. Dat voorkomt misverstanden achteraf.    


Boekingsopdracht en betaling 
Iedere boekingsopdracht wordt door Vakantiehuizen Bourgogne bevestigd middels een huurbevestiging.
Uiterlijk 7 dagen, tenzij anders aangegeven in de factuur of in overleg met en na goedkeuring van Vakantiehuizen Bourgogne.

Na het versturen van de factuur met de bevestiging dient door Vakantiehuizen Bourgogne van de huurder een aanbetaling van 50% van de volledige huurprijs en de boekingskosten, te zijn ontvangen. Tenzij Vakantiehuizen Bourgogne en de huurder een aangepaste regeling overeenkomen.

Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen geraakt de huurder automatisch in verzuim. Vakantiehuizen Bourgogne zendt dan een aanmaning per e-mail. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na de datum van aanmaning nog niet in het bezit is van Vakantiehuizen Bourgogne wordt de overeenkomst geacht geannuleerd te zijn en vervalt de optie op het huis.

Het restant voldoet u uiterlijk 5 weken vóór aanvang van de huurperiode.

Bij boeking binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode dient u het totaalbedrag in één keer te betalen. Bij uw betalingsopdracht dient u het betalingskenmerk van Vakantiehuizen Bourgogne te vermelden. Uw betalingsbewijs van de bank of postgiro (rekeningafschrift) vormt tezamen met de boekingsbevestiging uw volledige huurovereenkomst.

Bij niet tijdige betaling is Vakantiehuizen Bourgogne gerechtigd de vakantiewoning te annuleren. Reeds betaalde gelden worden slechts teruggestort als er voor dezelfde periode een nieuwe huurder wordt gevonden, het terug te storten bedrag zal maximaal 70% van de reeds betaalde gelden bedragen.

De huurovereenkomst komt tot stand zodra het boekingsformulier (via internet of post) door Vakantiehuizen Bourgogne is ontvangen (dan wel de boeking telefonisch is verricht) en de boeking door Vakantiehuizen Bourgogne schriftelijk of per e-mail is bevestigd, onder de ontbindende voorwaarde dat Vakantiehuizen Bourgogne binnen één week na de ontvangst van het boekingsformulier alsnog aangeeft, om welke reden dan ook, dat huur in die betreffende periode niet mogelijk is.

Indien en voor zover deze ontbindende voorwaarde door Vakantiehuizen Bourgogne wordt ingeroepen en de huurder schade lijdt, sluit Vakantiehuizen Bourgogne elke aansprakelijkheid hiervoor uit.

Boekingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst.

Wij nemen alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Minimaal één van de personen in het uiteindelijke huurgezelschap dient 18 jaar of ouder te zijn. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren.  

 

Verantwoordelijkheid Verhuurder
De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil.
De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, etc. Evenmin kan de verhuurder verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van gas, water of elektriciteit, indien dit te wijten is aan de gas, water of elektra leverancier.

De verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, alsmede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis tengevolge van vertraging.

Omdat u gebruik maakt van spullen van derden neemt Vakantiehuizen Bourgogne geen verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de aanwezige apparaten, bij storing zullen wij zo spoedig mogelijk actie ondernemen, in enkele gevallen dient hiervoor overleg met derden plaats te vinden, wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de eventueel hierdoor ontstane vertragingen. 

De vakantiehuizen, met uitzondering van Les Chatelets, zijn vakantiehuizen van derden. U maakt gebruik van de aanwezige spullen, Vakantiehuizen Bourgogne neemt geen verantwoordelijkheid voor de staat en de volledigheid van deze spullen. Alhoewel de huizen goed bewoonbaar zijn en over het algemeen in goede staat neemt Vakantiehuizen Bourgogne geen enkele verantwoordelijkheid voor ongelukken, schade etc tijdens het verblijf. Wel zullen wij u waar mogelijk helpen om uw verblijf zo prettig mogelijk te verlengen en eventuele schade te verhalen op uw eigen verzekering.


Reserveringskosten
De reserveringskosten staan vermeld op de prijs/beschikbaarheidspagina's en verschillen per huis. De reserveringskosten worden éénmalig en ongeacht het personenaantal in rekening gebracht bij het uitvoeren van uw reservering. Dit bedrag is inclusief telefoon- en portokosten.  

 
Annulering door huurder
Bij annulering door de huurder dient Vakantiehuizen Bourgogne hiervan schriftelijk, na voorafgaande telefonische melding, op de hoogte te worden gesteld.
De huurder is de volgende bedragen verschuldigd:
Bij annulering tot 8 weken vóór de dag van aankomst: 30% van de huursom;
Bij annulering vanaf 8 weken tot 4 weken 80% van de huursom;
Bij annulering binnen de termijn van 4 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder de volledige huursom verschuldigd

Reserveringskosten worden niet teruggestort.

Bij voortijdige beëindiging van het reeds aangevangen verblijf blijft de volledige huursom verschuldigd.  


Annulering/wijziging door Vakantiehuizen Bourgogne 
Indien enige omstandigheid Vakantiehuizen Bourgogne reden geeft tot annulering van de reeds gehuurde vakantiewoning (bijvoorbeeld problemen met de elektra- of wateraansluitingen, noodzakelijke reparaties, gemeentelijke werkzaamheden etc), alsmede de overeenkomst te wijzigen wegens overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar, problemen met of van de eigenaar van het vakantiehuis, etc. zal hiervan direct telefonisch of per e-mail en zonodig schriftelijk kennis worden gegeven aan de huurder.
Vakantiehuizen Bourgogne zal voor u zoeken naar gelijkwaardige alternatieven in de omgeving.
Vakantiehuizen Bourgogne zal onmiddellijk de reeds betaalde huur terugstorten, zonder dat de huurder enig meer of ander recht heeft, dan het terugvorderen van de reeds betaalde huur. Aansprakelijkheid voor eventuele andere/ aanvullende en/ of vertragingsschade wordt door Vakantiehuizen Bourgogne niet aanvaard.
Vakantiehuizen Bourgogne is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien de huurder in verzuim is en/ of anderszins in de gevallen die omschreven zijn in deze algemene voorwaarden.

Wijziging/overboeking 
Indien u, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen.
Indien u in uw reservering wijziging(en) wenst aan te brengen geeft u dit direct door aan Vakantiehuizen Bourgogne. De betreffende wijzigingen wordt (worden) u bij acceptatie door Vakantiehuizen Bourgogne schriftelijk bevestigd. Indien Vakantiehuizen Bourgogne hierdoor een nieuwe huurovereenkomst moet zenden, dan worden u wijzigingskosten in rekening gebracht van € 25,00.   

 

Annuleringsverzekering en overige verzekeringen
De huurder dient zelf voor een annuleringsverzekering en aanvullende verzekeringen zoals een reis- en ongevallenverzekering zorg te dragen.  


Bijkomende kosten 
Bij de huur zijn, tenzij anders vermeld ,inbegrepen de kosten van water en elektriciteit tot 350 kWh per week.                                                    
Bij de huur is niet inbegrepen de huur van bedlinnen en handdoeken, toeristenbelasting, reserveringskosten en kosten van eindschoonmaak, tenzij anders is aangegeven.  
Eventuele aanvullende wensen in nader overleg, zoals boodschappenpakket etc.


Aanvullende voorwaarden en reglementen 
De huurder wordt geacht het huisvuil, flessen, papier etc. zelf af te voeren.
In het vakantiehuis is een huishoudelijk reglement aanwezig, de huurder dient de bepalingen van dit reglement zonder uitzondering na te leven.
Huurder(s) die zodanige hinder of last oplevert/ opleveren of kan/ kunnen opleveren, dat een goede uitvoering van een verblijf in de vakantiewoning daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan/kunnen door Vakantiehuizen van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten, indien van Vakantiehuizen Bourgogne in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van huurder(s), indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem/hen kunnen worden toegerekend.

Vakantiehuizen Bourgogne aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kennelijke fouten of vergissingen op de website of op foldermateriaal van Vakantiehuizen Bourgogne of andere kennisgevingen.


De huurder wordt erop gewezen dat schade aan een vakantiewoning tijdens het verblijf ontstaan aan de huurder wordt toegerekend, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Vakantiehuizen Bourgogne bedingt hierbij ten behoeve van de eigenaar dat de huurder gehouden is alle schade ontstaan aan de vakantiewoning te vergoeden aan de eigenaar. Huurder wordt aangeraden een WA-verzekering af te sluiten.


Vakantiehuizen Bourgogne accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de aanwezige speeltoestellen, de huurder dient zelf de veiligheid te beoordelen en de geschiktheid van de speeltoestellen voor zichzelf en zijn kinderen te bepalen.


Vakantiehuizen Bourgogne behoud zich het recht voor om eventuele reparaties en of beperkte aanpassingen aan de woning tijdens uw verblijf te laten plaatsvinden, zonder dat u recht heeft op enige verrekening.


Vakantiehuizen Bourgogne heeft het recht om de vakantiewoning tijdens uw verblijf te betreden voor bovengenoemde werkzaamheden, controle van de woning en in verband met verplichtingen tegenover Franse instanties, zoals bijvoorbeeld het opnemen van de meterstand door het elektriciteitsbedrijf.


Bij storingen aan de technische apparatuur of andere problemen in de woning tijdens uw verblijf, dient u telefonisch contact met ons op te nemen.


Het plaatsen van caravans, tenten, vouwwagens en dergelijke is alleen toegestaan na goedkeuring door vakantiehuizen Bourgogne. Vakantiehuizen Bourgogne mag zonder opgave van redenen het verzoek afkeuren.


Het aantal verblijvende personen in het vakantiehuis staat vermeld op het boekingsformulier, het nachtelijk verblijf van meer dan het aantal op het boekingsformulier vermelde aantal personen is alleen toegestaan na goedkeuring door vakantiehuizen Bourgogne. Vakantiehuizen Bourgogne mag zonder opgave van redenen het verzoek afkeuren.


Open vuren op het terrein zijn alleen toegestaan op de eventuele barbecue plaats, de huurder dient zelf zorg te dragen voor de veiligheid en is verantwoordelijk voor alle eventuele ontstane schade.  


Huisdieren
Het is over het algemeen toegestaan om huisdieren mee te nemen. Per huisdier zullen er extra kosten in rekening worden gebracht.
De huurder is verplicht om bij boeking te melden dat er huisdieren in de vakantiewoning zullen verblijven en tevens te vermelden om welk huisdier het gaat.
Vakantiehuizen Bourgogne behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, huisdieren te weigeren. Vakantiehuizen Bourgogne zal in dat geval onmiddellijk de reeds betaalde huur terugstorten, zonder dat de huurder enig meer of ander recht heeft, dan het terugvorderen van de reeds betaalde huur. 

 
Klachten en geschillen
De teksten van onze informatiemappen en de teksten op onze site zijn door Vakantiehuizen Bourgogne met grote zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het mogelijk dat er in uw accommodatie iets niet in overeenstemming is met deze beschrijving. Dit kan tot ergernis en zelfs tot klachten leiden. Wij verzoeken u bij klachten direct contact op te nemen met Vakantiehuizen Bourgogne en niet te wachten tot het einde van uw vakantie.


Veelal is een redelijke oplossing in overleg met Vakantiehuizen Bourgogne mogelijk en wordt uw vakantieplezier niet verstoord.

Aan het niet bevredigend oplossen van klachten kunnen geen rechten worden ontleend.
Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 48 uur na het in bezit nemen van het vakantieverblijf telefonisch wordt gemeld en binnen een week wordt gevolgd door een e-mail met volledige omschrijving van de klacht. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in het vakantieverblijf iets ernstigs voordoet.

Indien de huurder weigert om bezit te nemen van het vakantieverblijf, omdat de staat van het vakantieverblijf niet overeenkomt met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met Vakantiehuizen Bourgogne.
Indien het niet mogelijk is om tot wederzijdse overeenstemming te komen, dan moet de huurder de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen.


De huidige huurovereenkomst is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Frans recht. Alle geschillen die uit deze huurovereenkomst zouden kunnen voortkomen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Franse recht.    


Reisbescheiden
Na volledige betaling van de huursom, krijgt de huurder ongeveer 3 weken voor het begin van de huurperiode, of bij boeking in deze periode van 3 weken direct na boeking, de reisbescheiden thuis gestuurd met de adresgegevens van de vakantiewoning, een routeomschrijving en de afspraken betreffende de overhandiging van de sleutel(s).  


Aansprakelijkheid en borgsom
Tijdens uw verblijf in het object bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken welke tot het gehuurde vakantiewoning behoren. Schade door u, door u op het terrein uitgenodigde personen of dieren en/of uw meereizende veroorzaakt, zal geheel vergoed dienen te worden aan Vakantiehuizen Bourgogne.


Onder het gehuurde/de vakantiewoning wordt verstaan de betreffende vakantiewoning met erf, overige opstallen (inventaris, gereedschappen en alle bij de betreffende vakantiewoning en het erf behorende (roerende) zaken.        

                                                                       
Vakantiehuizen Bourgogne is bij voorbaat gerechtigd de huurder ook na afloop van de huurperiode alsnog aansprakelijk te stellen, indien veroorzaakte schade niet of niet naar behoren is betaald. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de bij de huurovereenkomst genoemde huurder.


De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor ons en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in de vakantiewoning bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of enige zaak die zij onder zich hebben.


Vakantiehuizen Bourgogne aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, ongelukken door de staat van het huis, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de woning;
Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur, meubilair, speeltoestellen etc. van de vakantiewoning;
Ongelukken of schade in en of rondom het huis, van bomen vallende takken, vallende dakpannen etc, tijdens uw verblijf.

 

Bij iedere boeking zal er een borgsom van € 100,00 (Les Chatelets) of € 150,00 (Barricant) in rekening gebracht worden, deze borgsom zal na controle van de woning en bij het niet constateren van schade binnen uiterlijk vier weken na vertrek worden teruggestort op de rekening van de huurder. Bij aftrek van eventuele schade zal dit aan de huurder per e-mail, indien bekend, worden vermeld met opgave van redenen.  Alle huizen, met uitzondering van Les Chatelets, zijn huizen van derden en ook ingericht door derden. U maakt gebruik van privé spullen. Alles wat u verbruikt, zoals toiletpapier, vaatwastabletten, keukenpapier etc dient door de huurder weer te worden aangevuld. Als dit niet gebeurt dan behoudt Vakantiehuizen Bourgogne zich het recht voor om de kosten voor het weer aanvullen in te houden op de borgsom.

 

Schoonmaak 
De woning zal worden schoongemaakt door Vakantiehuizen Bourgogne of door de eigenaar van het desbetreffende vakantiehuis. Om deze kosten laag te kunnen houden verzoekt Vakantiehuizen Bourgogne de huurder bij vertrek de woning netjes en de keuken opgeruimd en schoon achter te laten.  

 

Aankomst en vertrek 
De aankomstdagen en aankomst- en vertrektijden zijn aangegeven op de prijzenpagina van het desbetreffende huis.
Andere aankomst en vertrektijden zijn alleen mogelijk in overleg met en na toestemming van Vakantiehuizen Bourgogne.